Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów chłodnictwa i Klimatyzacji - tekst jednolity.

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie  Inżynierów chłodnictwa i Klimatyzacji  i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity Dz.U.2001 r. Nr 79 poz.855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie działa na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .

Siedziba władz naczelnych mieści się w Bytomiu, ul. Siemianowicka 16.

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i sztandaru.

Rozdział II - Cele i sposoby działania

§6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 3. tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 4. dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 5. popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców z dziedziny elektryki i energetyki,
 6. reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 7. rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 8. propagowanie idei przedsiębiorczości,
 9. udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom Stowarzyszenia,
 10. propagowanie kultury i dobrych obyczajów oraz idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki działalności stowarzyszeniowej,
 11. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 12. wspieranie edukacji, nauki i kultury,
 13. krzewienie turystyki i sportu,
 14. zakładanie własny ośrodków szkoleniowych, szkół i placówek oświatowych,
 15. aktywizacja zawodowej,
 16. dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy.

§7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. nadawanie uprawnień rzeczoznawczych Polskiego Stowarzyszenia Energetyków i Elektryków, zawodowych i kwalifikacyjnych,
 2. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w kraju i za granicą, w szczególności w krajach Unii Europejskiej,
 3. współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia lub opiniowania programów rozwojowych i nowych technologii z dziedziny energetyki i elektryki,
 4. opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych i gospodarczych ,
 5. projektowanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej oraz procesów produkcyjnych maszyn i urządzeń,
 6. organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych,
 7. organizację i realizację projektów edukacyjnych,
 8. współpracę z instytucjami i organizacjami, których cel i charakter są podobne do celów Stowarzyszenia,
 9. prowadzenie działalności szkoleniowej w formie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 10. prowadzenie szkół zawodowych oraz współpraca z władzami oświatowymi w zakresie opracowywania i opiniowania programów i metod nauczania,
 11. prowadzenie szkoleń z zakresu energetyki i elektryki,
 12. prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. tworzenie funduszów stypendialnych i udzielanie pomocy koleżeńskiej, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§8

Środki na realizację celów i zadań statutowych, w tym określonych w § 6 uzyskuje się z:

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. działalności gospodarczej,
 3. dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych form sponsorowania,

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

§12

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 3. postępowania w życiu prywatnym i zawodowym w sposób nie uchybiający godności członka stowarzyszenia, w szczególności nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami stowarzyszenia.

§13

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. uchwały zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 4. skreślenia z listy członków, jeżeli jego postępowanie w życiu prywatnym lub zawodowym uchybia godności członka Stowarzyszenia.
 5. osoba wykluczona, skreślona lub której odmówiono prawa członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV - Organy Stowarzyszenia

§15

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.

§16

 1. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, jednakże organy te obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
 2. Wyboru Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Prawo odwołania osób wybranych do pełnienia określonych funkcji przysługuje temu organowi, który dokonał ich wyboru. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Komisję Rewizyjną na podstawie uchwały podjętej przez 4/5 wszystkich członków Komisji Rewizyjnej w obecności wszystkich jej członków. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej następuje na podstawie uchwały Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§18 - Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian;
 2. wybór członków władz Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 4. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz Walnego Zebrania Członków.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością spośród obecnych członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd Główny z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 uprawnionych członków stowarzyszenia,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6 dokonywane jest poprzez wysłanie listów poleconych na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który powiadomienie powinno być wysłane.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.

§20 - Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Główny liczy od 1 do 3 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu Głównego samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu Głównego działający łącznie, w szczególnych przypadkach każdy z członków zwykłych upoważniony przez Prezesa Zarządu Głównego.
 4. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§21

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 10. podejmowanie uchwał o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenie w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 14 pkt. 1.
 11. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 14 pkt. 3 i 4.

Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków tego organu, chyba że statut stanowi inaczej.

§22 - Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. Zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§23

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków tego organu.

§24

Komisja Rewizyjna:

 1. nie podlega w zakresie kontroli i nadzoru Zarządowi, a jej członkowie:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

§25

W przypadkach określonych w § 23 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

§26 - Oddziały Stowarzyszenia

 1. Na wniosek grupy 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały może powołać na danym terenie Oddział Stowarzyszenia zwany w dalszej części Statutu Oddziałem.
 2. Uchwała o powołaniu lub odmowie powołania Oddziału jest dostarczana wnioskodawcom na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tej uchwały służy wnioskodawcom prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia.

§27

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Oddziału powinna być podjęta w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i zawierać określenie siedziby władz Oddziału, jego działalności, oraz wskazywać członków będących przedstawicielami Oddziału do czasu wyboru pierwszych władz Oddziału.

Rozdział V - Majątek i fundusze

§28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§29

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. dochody ze zbiórek publicznych,
 4. dochody osiągane z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 6. dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§30

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej.

Przedmiot prowadzonej działalności stanowi:

 • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.
 • 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
 • 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych.
 • 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 86.60.Z Działalność wspomagająca edukację.
 • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§31

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co najmniej 3/4 głosów, przy obecności na zebraniu co najmniej połowy członków.

Zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07.04.1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (tekst jednolity Dz.U.2001 r. Nr 79 poz.855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.