Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Historia

POLSKIE STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI  (PSICHIK) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód PSICHIK sięga 1965 roku.

Początkiem i inicjatorem powstania stowarzyszenia technicznego była grupa osób zajmujących się zagadnieniami chłodnictwa przemysłowego. Pierwsze zebranie organizacyjne Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji odbyło się w październiku 1965 r. Jego głównym celem było gromadzenie i przekazywanie najnowszej wiedzy technicznej inżynierom oraz popieranie rozwoju nauk technicznych.

W tym samym roku opracowano statut stowarzyszenia zatwierdzony przez wszystkich jego członków i od tego momentu datuje się formalny początek dziejów ruchu stowarzyszeniowego Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji.

W następnych latach PSICHIK skupiało się na propagowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych a z inicjatywy swoich członków rozpoczęto propagowanie bezpiecznej i higienicznej pracy na stanowiskach energetycznych i elektrycznych.

Początkowo stowarzyszenie Chłodnictwa i Klimatyzacji miało na celu:

 • popieranie rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodowego,
 • propagowanie nowinek i rozwiązań technologicznych
 • popularyzacja zagadnień technicznych,
 • pogłębianie wiedzy fachowej członków oraz krzewienie u członków poczucia etyki, godności i solidarności zawodowej.

Dzisiejsza forma działalności Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji  nie różni się w swych założeniach od swojej pierwotnej działalności ale jedynie dostosowuje się warunków i potrzeb swoich członków przemysłu Chłodnictwa i Klimatyzacji. 

Współczesne cele PSICHIK sformułowane w Statucie mocno eksponują potrzebę wykorzystania potencjału intelektualnego środowiska inżynierów i techników związanych profesjonalnie i emocjonalnie z przemysłem Chłodnictwa i Klimatyzacji, dla wspomagania rozwoju gospodarczego dla poszczególnych regionów i kraju oraz dla dobra członków Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • działanie na rzecz nauki, techniki i gospodarki, w tym przedsięwzięć innowacyjno-wdrożeniowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, promocji zatrudnienia, reorientacji zawodowej oraz pomocy w zakresie poszukiwania pracy,
 • tworzenie forum wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców z dziedziny elektryki i energetyki,
 • reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i osobistych swoich członków,
 • rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • propagowanie idei przedsiębiorczości,
 • udzielanie pomocy młodym inżynierom i technikom oraz seniorom Stowarzyszenia,
 • propagowanie kultury i dobrych obyczajów oraz idei przedsiębiorczości, humanizacji techniki działalności stowarzyszeniowej,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wspieranie edukacji, nauki i kultury,
 • krzewienie turystyki i sportu,
 • zakładanie własny ośrodków szkoleniowych, szkół i placówek oświatowych,
 • aktywizacja zawodowej,
 • dbałość o zrównoważony rozwój, w tym o ochronę środowiska naturalnego, racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi oraz wzrost gospodarczy.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność PSICHIK jest statut, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

PSICHIK zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m. Katowice w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer Regon 360855091, NIP: 6263017567