Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

Polskie Stowarzyszenie Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji

im. Janusza Groszkowskiego
założone w 1965 roku w Bytomiu

Adres e-mail:
biuro@psichik.pl

04.01

Dzień Inżyniera

Fundusz stypendialny

Regulamin Funduszu Stypendialnego Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Chłodnictwa i Klimatyzacji.

§1 - Postanowienia ogólne

 1. Ogólnopolski Fundusz Stypendialny PSICHIK, zwany dalej Funduszem, stanowi zbiór środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody.
 2. Funduszem zarządzają Kapituła Funduszu Stypendialnego zwana dalej Kapitułą i Zarząd Funduszu Stypendialnego zwany dalej Zarządem.
 3. Kapituła i Zarząd działają na podstawie  niniejszego regulaminu.
 4. Siedzibą Kapituły i Zarządu jest Biuro PSICHIK, w Bytomiu.

§2 - Cele funduszu

 1. Wyróżnianie i wspomaganie finansowe najlepszych uczniów, studentów i młodych pracowników nauki.
 2. Popularyzowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Energetyków wśród młodzieży szkół średnich i wyższych.

§3 - Zasady organizacyjne działalności Kapituły

 1. Członków Kapituły Funduszu Stypendialnego powołuje i odwołuje ZG PSICHIK.
 2. W skład Kapituły mogą wchodzić przedstawiciele wybitni twórcy chłodnictwa i klimatyzacji, członków wspierających, fundatorów, instytucji centralnych oraz ZG PSICHIK.
 3. Kapituła konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza.
 4. Kapituła na wniosek Zarządu podejmuje ostateczne decyzje w zakresie ilości i wysokości przyznanych stypendiów.
 5. Zebrania Kapituły są protokołowane, a protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
 6. Przewodniczący Kapituły przedstawia coroczne sprawozdanie z jej działalności.

§4 - Zasady organizacyjne działalności Zarządu Funduszu

 1. Przewodniczącego i członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje ZG PSICHIK,
 2. Do podstawowych zadań Zarządu należy promowanie idei stypendiów Stowarzyszenia, pozyskiwanie i gromadzenie funduszu finansowego, przygotowywanie imiennych nominacji stypendialnych z propozycją ich wysokości oraz przedkładanie ich Kapitule.
 3. Zebrania Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisuje prowadzący zebrania i sekretarz.
 4. Przewodniczący Zarządu przedstawia coroczne sprawozdanie z jego działalności.

§5 - Środki finansowe Funduszu Stypendialnego

 1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia i nagrody w danym roku tworzone są z darowizn członków wspierających PSE, fundatorów, instytucji centralnych i innych działań jednostek organizacyjnych PSE.
 2. Wysokość środków finansowych przekazywanych przez ZG  PSICHIK, ustala się corocznie w wysokości co najmniej jednego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.
 3. Dokumentację finansową w zakresie gromadzenia funduszów finansowych i wypłacania przyznanych stypendiów i nagród prowadzi Biuro PSICHIK.

§6 - Zasady przyznawania stypendiów

 1. Stypendia są przyznawane uczniom szkół średnich, studentom i młodym pracownikom nauki szkół wyższych o kierunku szeroko rozumianej  energetyki i elektryki.
 2. Do kategorii młodych pracowników nauki zalicza się doktorantów, asystentów i starszych asystentów do 35 roku życia.
 3. Osoby ubiegające się o stypendia powinny posiadać znaczący dorobek i wyróżniać się wynikami w nauce i działalności społecznej.
 4. Stypendia są przyznawane na rok i są wypłacane przez okres 10 miesięcy.
 5. Informacje dotyczące stypendiów powinny być zamieszczane na stronie internetowej PSICHIK.

§7 - Zasady realizacji przyznanych stypendiów

 1. Wręczenie dyplomów odbywać się będzie na spotkaniach świąteczno-noworocznych, uroczystych inauguracjach roku szkolnego i akademickiego lub innych ogólnopolskich imprezach Stowarzyszenia.
 2. Stypendysta otrzymuje dyplom z podpisami członków Kapituły.
 3. Stypendia są wypłacane przez księgowość Biura PSICHIK, co miesiąc na podstawie protokołów Kapituły, w formie wskazanej przez stypendystów.
 4. Przyznane stypendium może być cofnięte przez Kapitułę w przypadku utraty statusu ucznia, studenta lub młodego pracownika nauki.

§7 - Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone z inicjatywy ZG PSICHIK.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez ZG PSICHIK.